Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3617 ea19 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
2109 1ae6 400
8327 5dfa 400
Reposted byblowersdaughterkrolowa-sniegureloveutioninvinciblekikszodynniwieForestManChupacabramaybeyouhattivattisillemokasiastrofamaagdaaaagipacztutusKurkaWyluzujproncrellesfckitszwagluanybreathsweetchocolatejestpiekniesevek
9789 9738 400
Reposted fromkasjencja kasjencja viashallowness shallowness
Wykazujemy tendencję do życia przyszłością, ubarwiając swoje widzenie życia oczekiwaniem na osiągnięcie najwyższego celu. Z powodu takich oczekiwań nie zauważamy, jak precyzyjna, otwarta i inteligentna jest teraźniejszość. Wyidealizowany cel fascynuje nas, zaślepia i przytłacza.
— Chogyam Trungpa
Reposted fromkonrad konrad viastonerr stonerr
4496 c082 400
Reposted fromtwice twice vialugola lugola
0118 28e0 400
Reposted bypochlaniaczksiazekwwojtljabuszkoMartushka4thAprhoseannakama1110schattenreichelchupacabrastfun84haveagoodday404found
0109 91c2 400
Reposted byleninek9jabuszkoelchupacabra
0767 6716 400
Reposted fromwestwood westwood
5529 201b 400
Reposted fromzrazik zrazik viaClimbing Climbing
5888 439e 400
Reposted fromkattrina kattrina viastylte stylte
birdasaurus: joel byberg hyppönen - | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
0329 91a2 400
Reposted fromerial erial vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl